Algemeen
Deze website wordt beheerd door Vastned Retail N.V. ("Vastned"). De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met deze disclaimer.

Informatie
Hoewel Vastned zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekt Vastned geen enkele garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Vastned beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Vastned garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Vastned, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastned of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website (met uitzondering van persoonsgegevens over andere personen dan uzelf) wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Alle e-mailberichten, inclusief eventuele bijlagen, die Vastned verzendt, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten waarvan openbaring strafbaar is. Als een e-mail bericht door een vergissing bij een ander dan geadresseerde(n) is aangekomen, dient de ontvanger dit bericht met bijlagen onmiddellijk te verwijderen. Vastned verneemt dat alsdan graag via het e-mailadres privacy@vastned.com.

Hoewel Vastned zich inspant voor de beveiliging van haar systemen, is de beveiliging van berichten die u per e-mail, inclusief eventuele bijlagen, aan Vastned zendt niet gegarandeerd. Vastned raadt derhalve af vertrouwelijke informatie onbeveiligd per e-mail aan Vastned te versturen. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vastned te versturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 

Persoonsgegevens en cookies
Het privacybeleid en cookiebeleid van Vastned zijn van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door Vastned respectievelijk de cookies die worden gebruikt op haar website

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vastned aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vastned of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vastned en haar dochtermaatschappijen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Taal
Indien van deze disclaimer een vertaling wordt gemaakt, geldt in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling dat de Nederlandse tekst prevaleert.

Wijzigingen
Deze disclaimer en de op of via deze website aangeboden informatie kan wijzigen. Daarvan zal geen nadere aankondiging worden gedaan. De meest recente versie van deze disclaimer is steeds beschikbaar op de website: www.vastned.com/disclaimer. Wij raden u aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen van de disclaimer op de hoogte bent.