Waarom wil Vastned Retail N.V. de aandelen in Vastned Retail Belgium NV overkopen?

Met het overnamebod wil Vastned Retail N.V. alle aandelen in Vastned Retail Belgium NV die zij nog niet rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, verwerven om over te kunnen gaan tot beëindiging van de notering op Euronext Brussels en met het oog op de afstand door Vastned Retail Belgium NV van het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“OGVV”) en de gelijktijdige verwerving van het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“FIIS”). 

Recente hervormingen in de wetgeving in België maken het mogelijk om een bijzonder fiscaal statuut van Vastned Retail Belgium NV te behouden, zonder dat hiervoor een beursnotering noodzakelijk is.  

Het beëindigen van de beursnotering van Vastned Retail Belgium leidt tot een vereenvoudigde ondernemings- en governance structuur, en een gerationaliseerde kapitaalstructuur, waarvan de voordelen ten goede komen aan de aandeelhouders van zowel Vastned Retail Belgium NV als Vastned Retail N.V.

Wanneer zal de FSMA het prospectus naar verwachting goedkeuren?

Het ontwerpprospectus werd ingediend bij FSMA op 12 april 2018. De FSMA zal dit ontwerp van het prospectus bekijken en hier eventueel opmerkingen op formuleren, naar aanleiding waarvan dit ontwerp desgevallend zal aangepast worden.

De FSMA dient het finale prospectus binnen 10 werkdagen na de indiening van een volledig dossier goed te keuren, overeenkomstig artikel 19 §3 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Waar kan het prospectus en het aanvaardingsformulier worden gevonden?

Het prospectus met de volledige details van het overnamebod en het aanvaardingsformulier moeten eerst nog door de FSMA worden goedgekeurd. Zodra dat is gebeurd, zal Vastned Retail N.V. daarover een persbericht bekend maken.

Na goedkeuring door de FSMA zullen het prospectus en aanvaardingsformulier kosteloos kunnen worden verkregen aan de loketten van KBC Bank NV of CBC Banque SA.

Het prospectus en aanvaardingsformulier zullen ook kosteloos telefonisch verkrijgbaar zijn bij:
KBC Bank NV op het nummer +32 78 15 21 53
Nederlands en de samenvatting van het prospectus in het Engels en het Frans
CBC Banque SA op het nummer +32 800 92 020
Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels en het Frans
Bolero op het nummer +32 32 83 29 81
Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Engels en het Frans

De elektronische versies van het prospectus en het aanvaardingsformulier zullen eveneens beschikbaar zijn op internet op de volgende websites:
https://www.kbcsecurities.com/...
Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Frans en het Engels
www.kbc.be
Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Frans en het Engels
www.cbc.be
Frans
www.bolero.be
Nederlands en Frans
www.vastned.com
Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Frans en het Engels
www.vastnedretailbelgium.be
Nederlands, Frans en de samenvatting van het prospectus in het Frans en het Engels

In welke talen zal het prospectus beschikbaar worden gesteld?

Het prospectus zal in België openbaar worden gemaakt in de officiële, Nederlandstalige versie. Er zal ook een Franse vertaling van het prospectus beschikbaar worden gesteld. Er zullen eveneens een Franse en een Engelse vertaling van de samenvatting van het prospectus beschikbaar worden gesteld. De bieder heeft de respectieve versies nagekeken en is verantwoordelijk voor de overeenstemming van alle versies.

In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaling van de samenvatting van het prospectus en/of de Franse vertaling van het prospectus enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie van deze documenten anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

Wanneer begint de aanvaardingsperiode te lopen?

De aanvaardingsperiode zal naar verwachting van 2 mei 2018 tot en met 1 juni 2018 lopen en vier weken duren. De exacte datum waarop de aanvaardingsperiode start en eindigt, zal na de goedkeuring van het prospectus met een persbericht bekend worden gemaakt.

De aanvaardingsperiode zal niet worden heropend en er zal dus slechts één aanvaardingsperiode zijn voor de aandeelhouders van Vastned Retail Belgium NV om hun aandelen in het overnamebod aan te bieden.

Welke stappen moeten aandeelhouders van Vastned Retail Belgium NV ondernemen om hun aandelen in het overnamebod aan te bieden?

Aandeelhouders die hun aandelen in het overnamebod wensen aan te bieden, dienen het aanvaardingsformulier in te vullen en te ondertekenen. De ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulieren dienen zij dan rechtstreeks of via hun eigen financiële tussenpersoon in te dienen bij de loketten van KBC Bank NV of CBC Banque SA ten laatste op de laatste dag van de aanvaardingsperiode om 16:00 uur (Belgische tijd).

Welke deadlines dienen aandeelhouders hierbij in acht te nemen?

De aandeelhouders die aandelen in het overnamebod wensen aan te bieden, moeten dit tijdens de aanvaardingsperiode doen. De exacte datum waarop de aanvaardingsperiode start en eindigt, zal na de goedkeuring van het prospectus met een persbericht bekend worden gemaakt.

Zijn er kosten verbonden aan het aanbieden van de aandelen?

Indien aandeelhouders hun aandelen via KBC Bank NV, CBC Banque SA of KBC Securities NV aanbieden, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Kosten die andere financiële tussenpersonen mogelijks aanrekenen, zijn voor rekening van de aandeelhouders. Voor meer informatie omtrent deze (mogelijke) kosten dienen aandeelhouders contact op te nemen met de desbetreffende financiële tussenpersonen.

Aan welke voorwaarden is het overnamebod onderworpen?

Het overnamebod is aan een aantal voorwaarden onderworpen, waaronder een aanvaardingsdrempel van ten minste 90% van de aandelen waarop het overnamebod betrekking heeft (wat, rekening houdend met de reeds aangehouden deelneming, een totale deelneming van 96,55% veronderstelt). De overige voorwaarden zijn vermeld in de kennisgeving die de FSMA op 12 april 2018 op haar website heeft gepubliceerd. Deze voorwaarden zullen ook in het prospectus worden vermeld.

Wat als het vereiste aanvaardingspercentage niet wordt gehaald?

Het bereiken van het aanvaardingspercentage van 90% is één van de voorwaarden die vervuld dient te worden om het overnamebod te kunnen voltooien. Indien dat aanvaardingspercentage niet wordt bereikt, dan zal het overnamebod niet worden voltooid.

Is een biedprijs van € 57,50 per aandeel fair en aantrekkelijk?

De biedprijs van € 57,50 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 27,6% respectievelijk 26,7% ten opzichte van de gewogen gemiddelde aandelenkoers van Vastned Retail Belgium NV over een periode van 1 respectievelijk 3 maanden voorafgaand aan 14 januari 2018. Dat was de dag waarop Vastned Retail N.V. publiekelijk haar intentie aankondigde voornemens te zijn om een bieding uit te brengen op de aandelen in Vastned Retail Belgium NV.

Daarnaast vertegenwoordigt de biedprijs van € 57,50 per aandeel een premie van 24,5% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Vastned Retail Belgium NV op 12 januari 2018. Verder vertegenwoordigt de biedprijs van € 57,50 per aandeel een premie van 6,4% ten opzichte van de nettowaarde (reële waarde) per aandeel en een premie van 5,5% op de EPRA NAW per aandeel, beide per 31 december 2017.

Het prospectus zal een gedetailleerde verantwoording van de biedprijs bevatten.

In lijn met artikel 23 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, hebben de onafhankelijke bestuurders van Vastned Retail Belgium NV Degroof Petercam Corporate Finance NV als onafhankelijk expert aangesteld die een waarderingsverslag opstelde betreffende Vastned Retail Belgium NV. Dit waarderingsverslag zal aan het prospectus worden gehecht.

De raad van bestuur van Vastned Retail Belgium NV heeft het ontwerpprospectus en het waarderingsverslag van Degroof Petercam Corporate Finance NV bestudeerd. De raad van bestuur is van mening dat de biedprijs fair is en het overnamebod aan de aandeelhouders een gunstige uitstapmogelijkheid biedt.

Wordt dit overnamebod door de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium NV gesteund?

Ja. Het overnamebod wordt unaniem gesteund door de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium NV, inclusief de onafhankelijke bestuurders.

Na goedkeuring door de FSMA, zal de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium NV een memorie van antwoord bekendmaken waarin hij zijn standpunt over het overnamebod zal uiteenzetten.

Wordt het aangekondigde dividend voor 2017 nog uitbetaald?

De gewone algemene vergadering van Vastned Retail Belgium NV vindt plaats op 25 april 2018. Als de vergadering het voorgestelde bruto dividend van € 2,62 goedkeurt, dan wordt dat dividend aan de aandeelhouders uitbetaald vanaf 22 mei 2018.

Wat betekent de goedkeuring van het dividend van € 2,62 voor de biedprijs?

De biedprijs bedraagt € 57,50 per aandeel, wat het brutobedrag vertegenwoordigt dat aan de aandeelhouders zal toekomen indien het overnamebod slaagt.

Als de gewone algemene vergadering van Vastned Retail Belgium NV op 25 april 2018 het voorgestelde bruto dividend van € 2,62 per aandeel goedkeurt en de ex dividenddatum vóór de dag valt waarop Vastned Retail N.V. de aandelen in Vastned Retail Belgium NV verwerft, dan zal het bedrag van dit bruto dividend met de biedprijs van € 57,50 per aandeel worden verrekend en zal die biedprijs aldus € 54,88 bedragen.

Dit overnamebod gaat uit van Vastned Retail N.V., de controlerende aandeelhouder van Vastned Retail Belgium NV. Hoe worden de belangen van de andere aandeelhouders beschermd?

De Belgische overnamewetgeving houdt daar rekening mee. Aangezien het overnamebod wordt uitgebracht door een vennootschap die Vastned Retail Belgium NV reeds controleert, hebben de onafhankelijke bestuurders van Vastned Retail Belgium NV een onafhankelijke expert aangesteld om een waarderingsverslag op te maken overeenkomstig artikel 23 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Dit verslag zal als bijlage aan het prospectus worden gehecht.

Wat gebeurt er na afloop van de enige aanvaardingsperiode?

Na afloop van de enige aanvaardingsperiode zal Vastned Retail N.V., in zoverre de voorwaarden daartoe zijn vervuld, een vereenvoudigd uitkoopbod uitbrengen met het oog op de gelijktijdige verwerving van alle aandelen in Vastned Retail Belgium NV en de omvorming van Vastned Retail Belgium NV in een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (FIIS).

Als ik mijn aandelen aanbied, wanneer zal ik de contanten voor mijn aandelen ontvangen?

Indien het overnamebod slaagt, dan zal de biedprijs uiterlijk op de tiende werkdag volgend op de bekendmaking van de resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod worden betaald. De bieder zal de biedprijs dus niet uiterlijk op de tiende werkdag volgend op de bekendmaking van de resultaten van de enige aanvaardingsperiode betalen aan de aandeelhouders die het bod hebben aanvaard tijdens de enige aanvaardingsperiode. De FSMA heeft hiertoe een gemotiveerde afwijking toegestaan, die ertoe strekt om de bieder toe te laten alle aandelen in Vastned Retail Belgium NV gelijktijdig te verwerven, zowel deze die tijdens de enige aanvaardingsperiode werden aangeboden als deze die worden gevat door het uitkoopbod. Verdere informatie hierover zal in het prospectus worden gegeven.

Waar kunnen aandeelhouders terecht bij verdere vragen over dit overnamebod?

Aandeelhouders met vragen over dit overnamebod kunnen contact opnemen met hun financiële tussenpersoon of met Vastned Retail Belgium NV (Rudi Taelemans) telefoon: +32 3361 05 96, e-mailadres: rudi.taelemans@vastned.be.