Vastned hecht veel belang aan een goede corporate governance. Als beursgenoteerde onderneming wil Vastned voor zover mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code, 'de Code' volgen. Vastned voldoet aan alle best practice bepalingen van de Code. In de Hoofdlijnen Corporate Governance en in het jaarverslag wordt verdere toelichting gegeven op de naleving van de principes en best practice-bepalingen van de Code.

Aandelenbezit

Leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Directie houden aandelen Vastned slechts ter belegging voor de lange termijn en zijn uit eigen middelen verworven. Bij aan- en verkoop handelen zij conform het door de vennootschap vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht. Van transacties wordt melding gemaakt conform de daarvoor opgestelde regels bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vastned heeft tevens een reglement opgesteld waarin de handel in beursgenoteerde effecten is geregeld. Van transacties door leden van de Raad van Commissarissen, leden van de Directie en overige werknemers van Vastned wordt opgave gedaan bij de compliance officer van Vastned.

Specifieke corporate governance vereisten voor de Directie

Transacties Directieleden
Er is door Vastned met geen van de Directieleden enige transactie aangegaan anders dan uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeit.

Tegenstrijdige belangen Directieleden
Geen van de Directieleden is op enigerlei wijze in concurrentie met Vastned getreden. Er hebben geen betalingen door Vastned aan leden van de Directie of aan familieleden van hen plaatsgevonden, geen van de Directieleden heeft ongerechtvaardigde voordelen aan derden verschaft noch zakelijke kansen van Vastned aan zichzelf of zijn familie laten toekomen. In het kader van de door Vastned nagestreefde corporate governance verklaren bestuurders in bovenstaande gevallen in lijn met de Code te handelen.

Leningen Directieleden
Vastned heeft geen leningen verstrekt aan zijn Directieleden, noch hebben Directieleden leningen verstrekt aan Vastned.

Wijziging Wet op het finanieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht is gewijzigd door implementatie van de Europese Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de "AIFMD"). Op grond van deze wijziging is Vastned Retail NV niet een (alternatieve) beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, waardoor de huidige vergunning niet van rechtswege op 22 juli 2014 wordt omgezet. Als gevolg hiervan is de vergunning van Vastned Management BV als beheerder van Vastned Retail NV per 22 juli 2014 geëindigd. De regelgeving voor beursgenoteerde instellingen, zoals onder andere opgenomen in de Wet op het financieel toezicht, blijft onverkort van toepassing.