Vastned hecht veel belang aan een goede corporate governance. Als beursgenoteerde onderneming wil Vastned voor zover mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code, 'de Code' volgen. Vastned voldoet aan alle best practice bepalingen van de Code. In de Hoofdlijnen Corporate Governance en in het jaarverslag wordt verdere toelichting gegeven op de naleving van de principes en best practice-bepalingen van de Code.

Aandelenbezit

Leden van de Raad van Commissarissen en de Directie houden aandelen Vastned slechts ter belegging voor de lange termijn en zijn uit eigen middelen verworven. Bij aan- en verkoop handelen zij conform het door de vennootschap vastgestelde Regeling Privé Beleggingstransacties. Van transacties wordt melding gemaakt conform de daarvoor opgestelde regels bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vastned heeft tevens een reglement opgesteld waarin de handel in beursgenoteerde effecten is geregeld. Van transacties door leden van de Raad van Commissarissen, Directie en overige werknemers van Vastned wordt opgave gedaan bij de compliance officer van Vastned.

Specifieke corporate governance vereisten voor de Directie

Transacties Directielid
Er is door Vastned met het Directielid geen enkeletransactie aangegaan anders dan uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeit.

Tegenstrijdige belangen Directielid
Het Directielid is op geen enkele wijze in concurrentie met Vastned getreden. Er hebben geen betalingen door Vastned aan het Directielid of aan familieleden van hem plaatsgevonden, het Directielid heeft geen ongerechtvaardigde voordelen aan derden verschaft noch zakelijke kansen van Vastned aan zichzelf of zijn familie laten toekomen. In het kader van de door Vastned nagestreefde corporate governance verklaart de bestuurder in bovenstaande gevallen in lijn met de Code te handelen.

Leningen Directielid
Vastned heeft geen leningen verstrekt aan zijn Directielid, noch heeft het Directielid leningen verstrekt aan Vastned.

Wijziging Wet op het finanieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht is gewijzigd door implementatie van de Europese Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de "AIFMD"). Op grond van deze wijziging is Vastned Retail NV niet een (alternatieve) beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, waardoor de huidige vergunning niet van rechtswege op 22 juli 2014 wordt omgezet. Als gevolg hiervan is de vergunning van Vastned Management BV als beheerder van Vastned Retail NV per 22 juli 2014 geëindigd. De regelgeving voor beursgenoteerde instellingen, zoals onder andere opgenomen in de Wet op het financieel toezicht, blijft onverkort van toepassing.