Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat bij Vastned uit de volgende drie leden:

  • Marc van Gelder (Voorzitter)
  • Charlotte Insinger
  • Jaap Blokhuis


De volledige beschrijving en CV van de leden vindt u hier.

Rooster van aftreden

(Her)benoeming Einddatum Termijn
Marc van Gelder AvA 2019 AvA 2023 4 jaar
Charlotte Insinger AvA 2019 AvA 2022 3 jaar
Jaap Blokhuis AvA 2019 AvA 2023 4 jaar

Specifieke corporate governance vereisten voor de Raad van Commissarissen

Onafhankelijkheid
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is bestuurder of werknemer van Vastned of een daaraan gelieerde vennootschap (geweest). Evenmin heeft een van hen een andere vergoeding ontvangen dan die voor zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, of een belangrijke zakelijke relatie met Vastned of een daaraan gelieerde vennootschap gehad gedurende een jaar voorafgaand aan zijn benoeming. Geen van de bestuurders is aandeelhouder, bestuurder of commissaris van een vennootschap die ten minste 10% van de aandelen van Vastned houdt. Het bovenstaande geldt tevens voor directe familieleden van het betreffend lid.

Tegenstrijdige belangen leden Raad van Commissarissen
Een commissaris meldt een tegenstrijdig belang van materiele betekenis aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het kader van de door Vastned nagestreefde corporate governance verklaren de leden van de Raad van Commissarissen in een voorkomend geval in lijn met de Code te handelen en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen zal afzien van deelname aan de discussie en besluitvorming waarbij hij het tegenstrijdige belang heeft. Voorts zullen transacties met een tegenstrijdig belang onder in de branche gebruikelijke condities worden overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met grootaandeelhouders, inhoudende aandeelhouders die een belang hebben van meer dan 10% van het geplaatst aandelenkapitaal, dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vinden onder in de branche gebruikelijke voorwaarden plaats. Vastned heeft momenteel geen gedelegeerd commissaris. In een voorkomend geval zal de Raad van Commissarissen handelen in overeenstemming met de best practice-bepalingen III.6.6 en III.6.7 van de Code.

Leningen aan leden van de Raad van Commissarissen
Vastned heeft geen leningen verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen, noch heeft enig lid van de Raad van Commissarissen leningen verstrekt aan Vastned.

De Raad van Commissarissen heeft de volgende twee commissies:

Audit- en compliancecommissie

Inhoudelijke taken
De audit- en compliancecommissie is samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen en is belast met het toezicht op de Directie op met name financiële vraagstukken en het hierover adviseren aan de Raad van Commissarissen.

De commissie houdt onder meer toezicht op het financiële verslaggevingsproces, de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het risicomanagementsysteem van de vennootschap, de naleving van wet- en regelgeving en werking van gedragscodes.

Procedurele taken
De audit- en compliancecommissie brengt viermaal per jaar een intern verslag van haar beraadslagingen en bevindingen uit. Ten minste één maal per jaar brengt zij verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. Eenmaal in de vier jaar wordt een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant gemaakt.

Samenstelling
De audit- en compliancecommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden, beide hebben relevante kennis op financieel terrein. De audit- en compliancecommissie bestaat uit mevrouw C.M. Insinger (voorzitter) en de heer J.G. Blokhuis. Mevrouw Insinger is deskundig op het gebied van financiële verslaggeving en de controle van de jaarrekening in de zin van de wet.

Remuneratie- en nominatiecommissie

Inhoudelijke taken
De voorbereiding van de besluitvorming van de werving en selectie inclusief het opstellen van selectie- en benoemingscriteria; het periodiek beoordelen van de Directie en Raad van Commissarissen; het periodiek beoordelen van de omvang van de Raad van Commissarissen; de voorbereiding van de besluitvorming van het beloningsbeleid voor de Directie en Raad van commissarissen; en het jaarlijks afleggen van verantwoording over het gevoerde beloningsbeleid in het remuneratierapport.

Procedurele taken
Daarnaast maakt de remuneratie- en nominatiecommissie het remuneratierapport op ter advisering van de Raad van Commissarissen en ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Samenstelling
De remuneratie- en nominatiecommissie bestaat uit twee leden, de heer J.G. Blokhuis (voorzitter) en de heer M.C. van Gelder. Geen van hen is lid van de Directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde onderneming.