Rooster van aftreden

(Her)benoeming Einddatum Termijn
Dhr. Jeroen Hunfeld AvA 2015 AvA 2019 4 jaar
Mevr. Marieke Bax AvA 2016 AvA 2020 4 jaar
Dhr. Marc van Gelder AvA 2015 AvA 2019 4 jaar
Mevr. Charlotte Insinger AvA 2015 AvA 2019 4 jaar

Specifieke corporate governance vereisten voor de Raad van Commissarissen

Onafhankelijkheid
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is bestuurder of werknemer van Vastned of een daaraan gelieerde vennootschap (geweest). Evenmin heeft een van hen een andere vergoeding ontvangen dan die voor zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, of een belangrijke zakelijke relatie met Vastned of een daaraan gelieerde vennootschap gehad gedurende een jaar voorafgaand aan zijn benoeming. Geen van de bestuurders is aandeelhouder, bestuurder of commissaris van een vennootschap die ten minste 10% van de aandelen van Vastned houdt. Het bovenstaande geldt tevens voor directe familieleden van het betreffend lid.

Tegenstrijdige belangen leden Raad van Commissarissen
Een commissaris meldt een tegenstrijdig belang van materiele betekenis aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het kader van de door Vastned nagestreefde corporate governance verklaren de leden van de Raad van Commissarissen in een voorkomend geval in lijn met de Code te handelen en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen zal afzien van deelname aan de discussie en besluitvorming waarbij hij het tegenstrijdige belang heeft. Voorts zullen transacties met een tegenstrijdig belang onder in de branche gebruikelijke condities worden overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met grootaandeelhouders, inhoudende aandeelhouders die een belang hebben van meer dan 10% van het geplaatst aandelenkapitaal, dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vinden onder in de branche gebruikelijke voorwaarden plaats. Vastned heeft momenteel geen gedelegeerd commissaris. In een voorkomend geval zal de Raad van Commissarissen handelen in overeenstemming met de best practice-bepalingen III.6.6 en III.6.7 van de Code.

Leningen aan leden van de Raad van Commissarissen
Vastned heeft geen leningen verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen, noch heeft enig lid van de Raad van Commissarissen leningen verstrekt aan Vastned.

De Raad van Commissarissen heeft de volgende drie commissies:

Auditcommissie

Inhoudelijke taken
De auditcommissie is samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen en is belast met het toezicht op de Directie op met name financiële vraagstukken.

De commissie houdt onder meer toezicht op het financiële verslaggevingsproces, de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, het risico managementsysteem van de vennootschap, de naleving van wet- en regelgeving en werking van gedragscodes.

Procedurele taken
De auditcommissie stelt viermaal in het jaar een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen op. Tenminste één maal per jaar brengt zij verslag uit over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.

Eenmaal in de vier jaar wordt een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant gemaakt. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de kwartaal- en halfjaarcijfers en wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Verslagen van de auditcommissie worden telkens overlegd aan alle leden van de Raad van Commissarissen en besproken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling
De auditcommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden, beide hebben relevante kennis op financieel terrein. De auditcommissie bestaat uit mevrouw C.M. Insinger (voorzitter) en J.B.J.M. Hunfeld. Mevrouw Insinger kan worden aangemerkt als financieel expert.

Remuneratiecommissie

Inhoudelijke taken
De remuneratiecommissie heeft tot taak de Raad van Commissarissen te adviseren over het remuneratiebeleid in de breedste zin van het woord. Hiertoe behoort: het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering, zulks tevens voor de individuele leden van de Directie.

Procedurele taken
Daarnaast maakt de remuneratiecommissie het remuneratierapport op ter advisering van de Raad van Commissarissen en ter vaststelling door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen is terug te vinden in het jaarverslag. En separaat beschikbaar als onderdeel van de AvA vergaderstukken

Samenstelling
De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden, mevrouw M. Bax (voorzitter) en de heer M.C. van Gelder. Geen van hen is lid van de Directie van een andere Nederlandse beursgenoteerde onderneming.

Selectie- en benoemingscommissie

Inhoudelijke taken
De selectie- en benoemingscommissie heeft onder andere tot taak het opstellen van selectie- en benoemingscriteria, het periodiek beoordelen van de commissarissen en Directieleden, toezicht houden op de Directie terzake van benoeming van hoger management en het nemen van concrete besluiten met betrekking tot selectie en benoeming.

De werkzaamheden van de selectie- en benoemingscommissie liggen op het terrein van de voorbereiding van de besluitvorming van de werving en selectie, de benoeming en beoordeling van de commissarissen en bestuurders. Tevens beoordeelt zij periodiek de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Directie.